مشخصات مدرس
مهدی جمشیدی
مدرس : مدرس و برگزار کنندهدر حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.