جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/2/12

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

17:00

مدرسان :

فرزانه بسحاق

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1400/2/14

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

17:00

مدرسان :

فرزانه بسحاق