جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/2/15

زمان شروع :

14:00

زمان پایان :

15:00

مدرسان :

نسرین مرادخانی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1400/2/18

زمان شروع :

14:00

زمان پایان :

15:00

مدرسان :

نسرین مرادخانی