جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/2/8

زمان شروع :

13:00

زمان پایان :

14:30

مدرسان :

مریم رضایی دولیسکان

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1400/2/13

زمان شروع :

13:00

زمان پایان :

14:30

مدرسان :

مریم رضایی دولیسکان

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1400/2/15

زمان شروع :

13:00

زمان پایان :

14:30

مدرسان :

مریم رضایی دولیسکان