دوره ها

جلسه آنلاین هماهنگی معلمان
جلسه آنلاین هماهنگی معلمان

تاریخ شروع: 1400/2/5
پایه چهارم خانم بستانچی(1400/2/5)
پایه چهارم خانم بستانچی(1400/2/5)

تاریخ شروع: 1400/2/5
پایه ششم خانم سیلاخوری1400/2/1
پایه ششم خانم سیلاخوری1400/2/1

تاریخ شروع: 1400/2/1
پایه سوم خانم خسروآبادی
پایه سوم خانم خسروآبادی

تاریخ شروع: 1400/2/1
پایه ششم خانم سیلاخوری (1400/1/31)
پایه ششم خانم سیلاخوری (1400/1/31)

تاریخ شروع: 1400/1/31
پایه چهارم خانم بسحاق(دوشنبه)
پایه چهارم خانم بسحاق(دوشنبه)

تاریخ شروع: 1400/1/30
دبستان آزادی پایه چهارم(خانم بسحاق)
دبستان آزادی پایه چهارم(خانم بسحاق)

تاریخ شروع: 1400/1/29
دبستان آزادی پایه چهارم خانم بستانچی
دبستان آزادی پایه چهارم خانم بستانچی

تاریخ شروع: 1400/1/28
دبستان آزادی پایه ششم
دبستان آزادی پایه ششم

تاریخ شروع: 1400/1/24