• 1
 • ۲

دوره ها

 • کلاس دوم خانم مرادخانی 1400/2/28
  کلاس دوم خانم مرادخانی 1400/2/28

  تاریخ شروع: 1400/2/28
  کلاس چهارم خانم بسحاق 1400/2/19
  کلاس چهارم خانم بسحاق 1400/2/19

  تاریخ شروع: 1400/2/19
  کلاس دوم خانم مرادخانی 1400/2/19
  کلاس دوم خانم مرادخانی 1400/2/19

  تاریخ شروع: 1400/2/19
  کلاس چهارم خانم بسحاق
  کلاس چهارم خانم بسحاق

  تاریخ شروع: 1400/2/12
  کلاس دوم خانم مرادخانی
  کلاس دوم خانم مرادخانی

  تاریخ شروع: 1400/2/15
  کلاس پنجم خانم رضایی
  کلاس پنجم خانم رضایی

  تاریخ شروع: 1400/2/8
 • کلاس دوم خانم مرادخانی 1400/2/28
  کلاس دوم خانم مرادخانی 1400/2/28

  تاریخ شروع: 1400/2/28
  کلاس چهارم خانم بسحاق 1400/2/19
  کلاس چهارم خانم بسحاق 1400/2/19

  تاریخ شروع: 1400/2/19
  کلاس دوم خانم مرادخانی 1400/2/19
  کلاس دوم خانم مرادخانی 1400/2/19

  تاریخ شروع: 1400/2/19
  کلاس چهارم خانم بسحاق
  کلاس چهارم خانم بسحاق

  تاریخ شروع: 1400/2/12
  کلاس دوم خانم مرادخانی
  کلاس دوم خانم مرادخانی

  تاریخ شروع: 1400/2/15
  کلاس پنجم خانم رضایی
  کلاس پنجم خانم رضایی

  تاریخ شروع: 1400/2/8
  کلاس سوم خانم خسروآبادی
  کلاس سوم خانم خسروآبادی

  تاریخ شروع: 1400/2/7
  کلاس چهارم خانم بسحاق
  کلاس چهارم خانم بسحاق

  تاریخ شروع: 1400/2/7
  کلاس چهارم خانم بستانچی
  کلاس چهارم خانم بستانچی

  تاریخ شروع: 1400/2/7
  جلسه آنلاین هماهنگی معلمان
  جلسه آنلاین هماهنگی معلمان

  تاریخ شروع: 1400/2/5
  پایه چهارم خانم بستانچی(1400/2/5)
  پایه چهارم خانم بستانچی(1400/2/5)

  تاریخ شروع: 1400/2/5
  پایه ششم خانم سیلاخوری1400/2/1
  پایه ششم خانم سیلاخوری1400/2/1

  تاریخ شروع: 1400/2/1
  پایه سوم خانم خسروآبادی
  پایه سوم خانم خسروآبادی

  تاریخ شروع: 1400/2/1
  پایه ششم خانم سیلاخوری (1400/1/31)
  پایه ششم خانم سیلاخوری (1400/1/31)

  تاریخ شروع: 1400/1/31
  پایه چهارم خانم بسحاق(دوشنبه)
  پایه چهارم خانم بسحاق(دوشنبه)

  تاریخ شروع: 1400/1/30

مدرسان